Kolaudácia komínov novostavieb

K oficiálnemu používaniu komína je potrebná revízna správa kominára, ktorú vydá oprávnená osoba - revízny technik komínov po revízii komína. V prípade stavebného konania, kde súčasťou stavby je aj komín, musí byť revízna správa komína dodaná ako podklad ku kolaudácii.

Kedy ste povinný volať revízneho technika komínov ?

  • kolaudácie komínov novostavieb,
  • pred pripojením nového spotrebiča,
  • pri výmene spotrebiča,
  • pri postavení nového komína.

Revízia komína je posúdenie spalinovej cesty pri ktorej sa posudzuje stavebná časť, funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia. Pri stavbe, oprave alebo rekonštrukcií spalinovej cesty musia byť dodržané vyhlášky z nich základnými vyhláškami sú MV SR 401/2007 Z.z. a STN EN 1443.

Spalinová cesta je od spalinového hrdla spotrebiča po ústie komína a posudzuje sa vrátane pripojenia spotrebiča a nadimenzovanie.

Revízna správa sa vydáva osobitne na komín a osobitne na dymovod s napojeným vykurovacím telesom. Pre kolaudáciu stavby stačí mať revíznu správu len na komín v prípade, že vykurovacie teleso bude napojené neskôr. Revízna správa na dymovod a napojené teleso sa vystaví dodatočne po nainštalovaní telesa. Je teda možné skolaudovať novostavbu aj bez pece ak má dom aj iné vykurovanie.

Okrem kolaudácie je revízna správa komína a dymovodu potrebná aj pre poisťovňu. V prípade poistnej udalosti (požiaru) v prvom rade poisťovňu zaujímajú revízne správy a každoročná správa o kontrole a vyčistení komína kominárom. Aj preto je potrebné každoročne nechať komín skontrolovať s prečistiť kominárom.

Veľmi radi Vám pomôžeme s kolaudáciou komína.